GOLD PLUS 20-20-20+ME

In Stock

BİTKİ BESİN ELEMETLERİ
Bitkilerin yaşamaları için mutlaka gerekli olan elementlere bitki besin elementleri denir. Bitki yetiştiği
ortamda bulunan yaklaşık 140 adet elementi bünyesine alır fakat bunlardan yalnızca 16 tanesi bitkiler
için mutlak gereklidir. Bunlardan üçü organik maddenin temel bileşenleri olup, bitki bunları hava ve
su yoluyla alır. Bu elementler Karbon (C), Hidrojen (H) ve Oksijendir (O).
C, H ve O dışındaki elementler Makro ve Mikro besin elementleri olmak üzere iki guruba ayrılır.
Makro besin elementleri miktar olarak bitkiler tarfından daha çok kullanılırken Mikro besin
elementleri miktar olarak daha az kullanılırlar. Mikro besin elementlerinin bitkiler tarafından daha az
miktarda kullanılması onları önemsiz kılmaz.
Makro Besin Elementleri
Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
Mikro Besin Elementleri
Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Bor (B), Molibden (Mo) ve Klor (CI)
BİR ELEMENTİN BESİN ELEMETİ OLMASI KOŞULU
 İlgili element olmaksızın bitki gelişemez ve yaşam döngüsünü tamamlayamaz
 Bitkide yaptığı görevler o elemente özgüdür ve başka bir element tarafından yapılmaz
 Besin elementinin bitki metabolizmasıyla ilgili işlemlerde doğrudan görev alması gerekir
BİTKİ BESLEMENİN AMAÇLARI
 Bitkisel verimin arttırılması
 Yüksek verime ulaşmadaki sınırlayıcı faktörlerin minimuma indirgenmesi
 Ürün kalitesini yükseltmek
 Gereksiz gübreleme yoluyla ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek
 Toprakta alınabilen mineral elementlerin kayıplarını aza indirmek
BİTKİLERDE BESİN NOKSANLIKLARININ NEDENLERİ
Bitki Besin Elementlerinin Yarayışlılığı
Torakta çeşitli şekillerde bulunan bitki besin maddeleri bitkiye sağladıkları yarar bakımından
farklılıklar göstermekte ve bu farkların ortaya çıkmasında bu besin maddelerinin bitki tarafından
alınabilen miktarları etkili olmaktadır. Tarımsal nitelikli topraklarda toplam miktarları çok olan fakat
çeşitli nedenlerle (yüksek kireç, bozuk drenaj, yetersiz havalanma, yüksek pH) bitkinin
yararlanamayacağı formlarda tutulan besin elementlerine çok sık ratlanmaktadır.
Toprak Reaksiyonu (pH)
Toprak reaksiyonu tüm bitki besin elemenlerinin çözünürlüğü, hareket kabiliyeti ve elverişliliğini
etkileyen en önemli faktördür. Toprak pH’sının bitki gelişmesi üzerine olan en yaygın etkisi beslenme
ile ilgilidir. Toprak pH değerleri bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesini,
çözünürlüklerini ve iyon tutucular tarfından tutularak depolanmasını etkiler. Organik maddedeki
azotun parçalanması ve mineralizasyonu pH 6.0-8.0 düzeylerinde, fosforun elverişliliği pH 6.5-7.5
arasında, potasyumun elverişliliği ise 8.5’den yüksek pH değerlerinde artmaktadır. İnorganik kükürtün
alınabilirliği ise tüm pH düzeylerinde yüksektir.
Molibden hariç tüm mikro (iz element) besin elementleri düşük pH düzeylerinde daha fazla alınabilir
haldedir. Ancak bu durum belli bir pH düzeyine kadar devam eder. Örneğin pH 5.0’ın altında
Bakır,Çinko ve Mangan’ın çözünebilirlik dereceleri tekrar azalabilmektedir.
Besin Elementlerinin Birbirine Antagonistik Etkileri
Besin elementleri arasındaki antagonizm, bir besin elementinin başka bir elementin alınabilirliği
üzerine olumsuz etki yapması anlamına gelir. Toprakta çok yüksek miktarda bulunan bir elementin
diğer besin elementlerinin bitkiye yarayışlılığını olumsuz yönde etkilediği pratikte çok rastlanan bir
durumdur. Örneğin kireci yüksek topraklarda yetiştirilen, demir noksanlığına duyarlı bitkilerde
kaçınılmaz olarak ortaya çıkan demir noksanlığı buna iyi bir örnek teşkil eder. Aynı şekilde kalsiyum
fazlalığının neden olduğu potasyum ve magnezyum noksanlığı, fosfor fazlalığının neden olduğu çinko
noksanlığı pratikte sık rastlanan antagonistik etkileşimlerdir.
Toprağın Katyon Tutma Kapasitesinin Düşüklüğü
Özellikle humusca fakir kumlu toprakların katyon değişim kapasiteleri oldukça düşüktür. Katyon
tutma kapasitesi düşük topraklarda besin katyonları, toprakta iyi bir şekilde tutulmadıkları için
kolayca yıkanabilir. Bu nedenle, katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü besin elementlerinin alınabilir
miktarlarının azalması sonucunu doğurur.
Toprağın Fiziksel Özellikleri
Toprağın fiziksel özellikleri besin maddelerinin alınabilirliğini sınırlandırarak beslenme bozukluğuna
sebep olabilir. Örneğin toprağın sürekli aynı derinlikte işlenmesi sonucu oluşan ve adına pulluk tabanı
denilen oldukça sert toprak katmanı, bitki köklerinin alt toprak katmanlarına ulaşmasını
engellediğinden besin alımını azaltır. Aynı şekilde kötü toprak yapısı, bitki köklerinin geniş bir toprak
kesimiyle temasta bulunmasını engellediğinden bitkinin topraktaki besin elementlerinden yeterince
yararlanmasını önler.
Biyolojik Faktörler
Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını güçleştiren veya engelleyen, dolayısıyla
bitkilerde beslenme bozukluğu görülmesine neden olan bir takım biyolojik faktörlerde vardır.
Bunlardan en önemlisi bitkilerde hastalık yapan virüs, mantar ve bakteri gibi zararlı
mikroorganizmalar ve bitki zararlılarının etkileridir.
Bitkilerde besin elementi noksanlığına neden olan diğer biyolojik faktörler arasında, toprakta yaşayan
diğer canlıların besin maddesi için bitkilerle rekabeti ve toprak solucanlarının yetersizliğide önemli
sayılabilir.
Besin elementi için bitkilerle rekabet eden toprak canlıları, daha çok, yabancı otlar ve
mikroorganizmalardır. Bu canlıların toprakta bulunan besin elementlerini kendi ihtiyaçları için
kullanmaları, kültür bitkileri için noksanlık yaratabilmektedir.
İklim Faktörleri
Besin elementlerinin alınabilirliğini etkileyen iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve ışıklanmadır. Yeterli
sulama imkanı olmayan bölgelerde yaşanan yağış yetersizliği nedeniyle toprakta su miktarı azalır.
Toprakta su miktarının azalması ise besin elementlerinin çözünürlüğünü azalttığı için besin alımı
azalır.
Hava ve toprak sıcaklığının düşük olmasıda bitkilerde beslenme sorunları yaratır. Düşük sıcaklık
bitkide fizyolojik prosesleri yavaşlattığından besin elementlerinin bitkiler tarafından alımı düşer.
Bunun yanı sıra düşük toprak sıcaklığında gübrelerin çözünürlüğü de azalır.

www.tarimtedarik.org

İstek Listesini Görüntüle
Karşılaştır

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“GOLD PLUS 20-20-20+ME” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.