HAZIR FİDELERİMİZ

 • GOLD PLUS 10-40-10+ME

  BİTKİ BESİN ELEMETLERİ
  Bitkilerin yaşamaları için mutlaka gerekli olan elementlere bitki besin elementleri denir. Bitki yetiştiği
  ortamda bulunan yaklaşık 140 adet elementi bünyesine alır fakat bunlardan yalnızca 16 tanesi bitkiler
  için mutlak gereklidir. Bunlardan üçü organik maddenin temel bileşenleri olup, bitki bunları hava ve
  su yoluyla alır. Bu elementler Karbon (C), Hidrojen (H) ve Oksijendir (O).
  C, H ve O dışındaki elementler Makro ve Mikro besin elementleri olmak üzere iki guruba ayrılır.
  Makro besin elementleri miktar olarak bitkiler tarfından daha çok kullanılırken Mikro besin
  elementleri miktar olarak daha az kullanılırlar. Mikro besin elementlerinin bitkiler tarafından daha az
  miktarda kullanılması onları önemsiz kılmaz.
  Makro Besin Elementleri
  Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
  Mikro Besin Elementleri
  Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Bor (B), Molibden (Mo) ve Klor (CI)
  BİR ELEMENTİN BESİN ELEMETİ OLMASI KOŞULU
   İlgili element olmaksızın bitki gelişemez ve yaşam döngüsünü tamamlayamaz
   Bitkide yaptığı görevler o elemente özgüdür ve başka bir element tarafından yapılmaz
   Besin elementinin bitki metabolizmasıyla ilgili işlemlerde doğrudan görev alması gerekir
  BİTKİ BESLEMENİN AMAÇLARI
   Bitkisel verimin arttırılması
   Yüksek verime ulaşmadaki sınırlayıcı faktörlerin minimuma indirgenmesi
   Ürün kalitesini yükseltmek
   Gereksiz gübreleme yoluyla ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek
   Toprakta alınabilen mineral elementlerin kayıplarını aza indirmek
  BİTKİLERDE BESİN NOKSANLIKLARININ NEDENLERİ
  Bitki Besin Elementlerinin Yarayışlılığı
  Torakta çeşitli şekillerde bulunan bitki besin maddeleri bitkiye sağladıkları yarar bakımından
  farklılıklar göstermekte ve bu farkların ortaya çıkmasında bu besin maddelerinin bitki tarafından
  alınabilen miktarları etkili olmaktadır. Tarımsal nitelikli topraklarda toplam miktarları çok olan fakat
  çeşitli nedenlerle (yüksek kireç, bozuk drenaj, yetersiz havalanma, yüksek pH) bitkinin
  yararlanamayacağı formlarda tutulan besin elementlerine çok sık ratlanmaktadır.
  Toprak Reaksiyonu (pH)
  Toprak reaksiyonu tüm bitki besin elemenlerinin çözünürlüğü, hareket kabiliyeti ve elverişliliğini
  etkileyen en önemli faktördür. Toprak pH’sının bitki gelişmesi üzerine olan en yaygın etkisi beslenme
  ile ilgilidir. Toprak pH değerleri bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesini,
  çözünürlüklerini ve iyon tutucular tarfından tutularak depolanmasını etkiler. Organik maddedeki
  azotun parçalanması ve mineralizasyonu pH 6.0-8.0 düzeylerinde, fosforun elverişliliği pH 6.5-7.5
  arasında, potasyumun elverişliliği ise 8.5’den yüksek pH değerlerinde artmaktadır. İnorganik kükürtün
  alınabilirliği ise tüm pH düzeylerinde yüksektir.
  Molibden hariç tüm mikro (iz element) besin elementleri düşük pH düzeylerinde daha fazla alınabilir
  haldedir. Ancak bu durum belli bir pH düzeyine kadar devam eder. Örneğin pH 5.0’ın altında
  Bakır,Çinko ve Mangan’ın çözünebilirlik dereceleri tekrar azalabilmektedir.
  Besin Elementlerinin Birbirine Antagonistik Etkileri
  Besin elementleri arasındaki antagonizm, bir besin elementinin başka bir elementin alınabilirliği
  üzerine olumsuz etki yapması anlamına gelir. Toprakta çok yüksek miktarda bulunan bir elementin
  diğer besin elementlerinin bitkiye yarayışlılığını olumsuz yönde etkilediği pratikte çok rastlanan bir
  durumdur. Örneğin kireci yüksek topraklarda yetiştirilen, demir noksanlığına duyarlı bitkilerde
  kaçınılmaz olarak ortaya çıkan demir noksanlığı buna iyi bir örnek teşkil eder. Aynı şekilde kalsiyum
  fazlalığının neden olduğu potasyum ve magnezyum noksanlığı, fosfor fazlalığının neden olduğu çinko
  noksanlığı pratikte sık rastlanan antagonistik etkileşimlerdir.
  Toprağın Katyon Tutma Kapasitesinin Düşüklüğü
  Özellikle humusca fakir kumlu toprakların katyon değişim kapasiteleri oldukça düşüktür. Katyon
  tutma kapasitesi düşük topraklarda besin katyonları, toprakta iyi bir şekilde tutulmadıkları için
  kolayca yıkanabilir. Bu nedenle, katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü besin elementlerinin alınabilir
  miktarlarının azalması sonucunu doğurur.
  Toprağın Fiziksel Özellikleri
  Toprağın fiziksel özellikleri besin maddelerinin alınabilirliğini sınırlandırarak beslenme bozukluğuna
  sebep olabilir. Örneğin toprağın sürekli aynı derinlikte işlenmesi sonucu oluşan ve adına pulluk tabanı
  denilen oldukça sert toprak katmanı, bitki köklerinin alt toprak katmanlarına ulaşmasını
  engellediğinden besin alımını azaltır. Aynı şekilde kötü toprak yapısı, bitki köklerinin geniş bir toprak
  kesimiyle temasta bulunmasını engellediğinden bitkinin topraktaki besin elementlerinden yeterince
  yararlanmasını önler.
  Biyolojik Faktörler
  Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını güçleştiren veya engelleyen, dolayısıyla
  bitkilerde beslenme bozukluğu görülmesine neden olan bir takım biyolojik faktörlerde vardır.
  Bunlardan en önemlisi bitkilerde hastalık yapan virüs, mantar ve bakteri gibi zararlı
  mikroorganizmalar ve bitki zararlılarının etkileridir.
  Bitkilerde besin elementi noksanlığına neden olan diğer biyolojik faktörler arasında, toprakta yaşayan
  diğer canlıların besin maddesi için bitkilerle rekabeti ve toprak solucanlarının yetersizliğide önemli
  sayılabilir.
  Besin elementi için bitkilerle rekabet eden toprak canlıları, daha çok, yabancı otlar ve
  mikroorganizmalardır. Bu canlıların toprakta bulunan besin elementlerini kendi ihtiyaçları için
  kullanmaları, kültür bitkileri için noksanlık yaratabilmektedir.
  İklim Faktörleri
  Besin elementlerinin alınabilirliğini etkileyen iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve ışıklanmadır. Yeterli
  sulama imkanı olmayan bölgelerde yaşanan yağış yetersizliği nedeniyle toprakta su miktarı azalır.
  Toprakta su miktarının azalması ise besin elementlerinin çözünürlüğünü azalttığı için besin alımı
  azalır.
  Hava ve toprak sıcaklığının düşük olmasıda bitkilerde beslenme sorunları yaratır. Düşük sıcaklık
  bitkide fizyolojik prosesleri yavaşlattığından besin elementlerinin bitkiler tarafından alımı düşer.
  Bunun yanı sıra düşük toprak sıcaklığında gübrelerin çözünürlüğü de azalır.

  www.tarimtedarik.org

 • GOLD PLUS 16-8-24+ME

  BİTKİ BESİN ELEMETLERİ
  Bitkilerin yaşamaları için mutlaka gerekli olan elementlere bitki besin elementleri denir. Bitki yetiştiği
  ortamda bulunan yaklaşık 140 adet elementi bünyesine alır fakat bunlardan yalnızca 16 tanesi bitkiler
  için mutlak gereklidir. Bunlardan üçü organik maddenin temel bileşenleri olup, bitki bunları hava ve
  su yoluyla alır. Bu elementler Karbon (C), Hidrojen (H) ve Oksijendir (O).
  C, H ve O dışındaki elementler Makro ve Mikro besin elementleri olmak üzere iki guruba ayrılır.
  Makro besin elementleri miktar olarak bitkiler tarfından daha çok kullanılırken Mikro besin
  elementleri miktar olarak daha az kullanılırlar. Mikro besin elementlerinin bitkiler tarafından daha az
  miktarda kullanılması onları önemsiz kılmaz.
  Makro Besin Elementleri
  Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
  Mikro Besin Elementleri
  Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Bor (B), Molibden (Mo) ve Klor (CI)
  BİR ELEMENTİN BESİN ELEMETİ OLMASI KOŞULU
   İlgili element olmaksızın bitki gelişemez ve yaşam döngüsünü tamamlayamaz
   Bitkide yaptığı görevler o elemente özgüdür ve başka bir element tarafından yapılmaz
   Besin elementinin bitki metabolizmasıyla ilgili işlemlerde doğrudan görev alması gerekir
  BİTKİ BESLEMENİN AMAÇLARI
   Bitkisel verimin arttırılması
   Yüksek verime ulaşmadaki sınırlayıcı faktörlerin minimuma indirgenmesi
   Ürün kalitesini yükseltmek
   Gereksiz gübreleme yoluyla ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek
   Toprakta alınabilen mineral elementlerin kayıplarını aza indirmek
  BİTKİLERDE BESİN NOKSANLIKLARININ NEDENLERİ
  Bitki Besin Elementlerinin Yarayışlılığı
  Torakta çeşitli şekillerde bulunan bitki besin maddeleri bitkiye sağladıkları yarar bakımından
  farklılıklar göstermekte ve bu farkların ortaya çıkmasında bu besin maddelerinin bitki tarafından
  alınabilen miktarları etkili olmaktadır. Tarımsal nitelikli topraklarda toplam miktarları çok olan fakat
  çeşitli nedenlerle (yüksek kireç, bozuk drenaj, yetersiz havalanma, yüksek pH) bitkinin
  yararlanamayacağı formlarda tutulan besin elementlerine çok sık ratlanmaktadır.
  Toprak Reaksiyonu (pH)
  Toprak reaksiyonu tüm bitki besin elemenlerinin çözünürlüğü, hareket kabiliyeti ve elverişliliğini
  etkileyen en önemli faktördür. Toprak pH’sının bitki gelişmesi üzerine olan en yaygın etkisi beslenme
  ile ilgilidir. Toprak pH değerleri bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesini,
  çözünürlüklerini ve iyon tutucular tarfından tutularak depolanmasını etkiler. Organik maddedeki
  azotun parçalanması ve mineralizasyonu pH 6.0-8.0 düzeylerinde, fosforun elverişliliği pH 6.5-7.5
  arasında, potasyumun elverişliliği ise 8.5’den yüksek pH değerlerinde artmaktadır. İnorganik kükürtün
  alınabilirliği ise tüm pH düzeylerinde yüksektir.
  Molibden hariç tüm mikro (iz element) besin elementleri düşük pH düzeylerinde daha fazla alınabilir
  haldedir. Ancak bu durum belli bir pH düzeyine kadar devam eder. Örneğin pH 5.0’ın altında
  Bakır,Çinko ve Mangan’ın çözünebilirlik dereceleri tekrar azalabilmektedir.
  Besin Elementlerinin Birbirine Antagonistik Etkileri
  Besin elementleri arasındaki antagonizm, bir besin elementinin başka bir elementin alınabilirliği
  üzerine olumsuz etki yapması anlamına gelir. Toprakta çok yüksek miktarda bulunan bir elementin
  diğer besin elementlerinin bitkiye yarayışlılığını olumsuz yönde etkilediği pratikte çok rastlanan bir
  durumdur. Örneğin kireci yüksek topraklarda yetiştirilen, demir noksanlığına duyarlı bitkilerde
  kaçınılmaz olarak ortaya çıkan demir noksanlığı buna iyi bir örnek teşkil eder. Aynı şekilde kalsiyum
  fazlalığının neden olduğu potasyum ve magnezyum noksanlığı, fosfor fazlalığının neden olduğu çinko
  noksanlığı pratikte sık rastlanan antagonistik etkileşimlerdir.
  Toprağın Katyon Tutma Kapasitesinin Düşüklüğü
  Özellikle humusca fakir kumlu toprakların katyon değişim kapasiteleri oldukça düşüktür. Katyon
  tutma kapasitesi düşük topraklarda besin katyonları, toprakta iyi bir şekilde tutulmadıkları için
  kolayca yıkanabilir. Bu nedenle, katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü besin elementlerinin alınabilir
  miktarlarının azalması sonucunu doğurur.
  Toprağın Fiziksel Özellikleri
  Toprağın fiziksel özellikleri besin maddelerinin alınabilirliğini sınırlandırarak beslenme bozukluğuna
  sebep olabilir. Örneğin toprağın sürekli aynı derinlikte işlenmesi sonucu oluşan ve adına pulluk tabanı
  denilen oldukça sert toprak katmanı, bitki köklerinin alt toprak katmanlarına ulaşmasını
  engellediğinden besin alımını azaltır. Aynı şekilde kötü toprak yapısı, bitki köklerinin geniş bir toprak
  kesimiyle temasta bulunmasını engellediğinden bitkinin topraktaki besin elementlerinden yeterince
  yararlanmasını önler.
  Biyolojik Faktörler
  Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını güçleştiren veya engelleyen, dolayısıyla
  bitkilerde beslenme bozukluğu görülmesine neden olan bir takım biyolojik faktörlerde vardır.
  Bunlardan en önemlisi bitkilerde hastalık yapan virüs, mantar ve bakteri gibi zararlı
  mikroorganizmalar ve bitki zararlılarının etkileridir.
  Bitkilerde besin elementi noksanlığına neden olan diğer biyolojik faktörler arasında, toprakta yaşayan
  diğer canlıların besin maddesi için bitkilerle rekabeti ve toprak solucanlarının yetersizliğide önemli
  sayılabilir.
  Besin elementi için bitkilerle rekabet eden toprak canlıları, daha çok, yabancı otlar ve
  mikroorganizmalardır. Bu canlıların toprakta bulunan besin elementlerini kendi ihtiyaçları için
  kullanmaları, kültür bitkileri için noksanlık yaratabilmektedir.
  İklim Faktörleri
  Besin elementlerinin alınabilirliğini etkileyen iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve ışıklanmadır. Yeterli
  sulama imkanı olmayan bölgelerde yaşanan yağış yetersizliği nedeniyle toprakta su miktarı azalır.
  Toprakta su miktarının azalması ise besin elementlerinin çözünürlüğünü azalttığı için besin alımı
  azalır.
  Hava ve toprak sıcaklığının düşük olmasıda bitkilerde beslenme sorunları yaratır. Düşük sıcaklık
  bitkide fizyolojik prosesleri yavaşlattığından besin elementlerinin bitkiler tarafından alımı düşer.
  Bunun yanı sıra düşük toprak sıcaklığında gübrelerin çözünürlüğü de azalır.

  www.tarimtedarik.org

 • GOLD PLUS 20-20-20+ME

  BİTKİ BESİN ELEMETLERİ
  Bitkilerin yaşamaları için mutlaka gerekli olan elementlere bitki besin elementleri denir. Bitki yetiştiği
  ortamda bulunan yaklaşık 140 adet elementi bünyesine alır fakat bunlardan yalnızca 16 tanesi bitkiler
  için mutlak gereklidir. Bunlardan üçü organik maddenin temel bileşenleri olup, bitki bunları hava ve
  su yoluyla alır. Bu elementler Karbon (C), Hidrojen (H) ve Oksijendir (O).
  C, H ve O dışındaki elementler Makro ve Mikro besin elementleri olmak üzere iki guruba ayrılır.
  Makro besin elementleri miktar olarak bitkiler tarfından daha çok kullanılırken Mikro besin
  elementleri miktar olarak daha az kullanılırlar. Mikro besin elementlerinin bitkiler tarafından daha az
  miktarda kullanılması onları önemsiz kılmaz.
  Makro Besin Elementleri
  Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kükürt (S), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
  Mikro Besin Elementleri
  Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Bor (B), Molibden (Mo) ve Klor (CI)
  BİR ELEMENTİN BESİN ELEMETİ OLMASI KOŞULU
   İlgili element olmaksızın bitki gelişemez ve yaşam döngüsünü tamamlayamaz
   Bitkide yaptığı görevler o elemente özgüdür ve başka bir element tarafından yapılmaz
   Besin elementinin bitki metabolizmasıyla ilgili işlemlerde doğrudan görev alması gerekir
  BİTKİ BESLEMENİN AMAÇLARI
   Bitkisel verimin arttırılması
   Yüksek verime ulaşmadaki sınırlayıcı faktörlerin minimuma indirgenmesi
   Ürün kalitesini yükseltmek
   Gereksiz gübreleme yoluyla ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek
   Toprakta alınabilen mineral elementlerin kayıplarını aza indirmek
  BİTKİLERDE BESİN NOKSANLIKLARININ NEDENLERİ
  Bitki Besin Elementlerinin Yarayışlılığı
  Torakta çeşitli şekillerde bulunan bitki besin maddeleri bitkiye sağladıkları yarar bakımından
  farklılıklar göstermekte ve bu farkların ortaya çıkmasında bu besin maddelerinin bitki tarafından
  alınabilen miktarları etkili olmaktadır. Tarımsal nitelikli topraklarda toplam miktarları çok olan fakat
  çeşitli nedenlerle (yüksek kireç, bozuk drenaj, yetersiz havalanma, yüksek pH) bitkinin
  yararlanamayacağı formlarda tutulan besin elementlerine çok sık ratlanmaktadır.
  Toprak Reaksiyonu (pH)
  Toprak reaksiyonu tüm bitki besin elemenlerinin çözünürlüğü, hareket kabiliyeti ve elverişliliğini
  etkileyen en önemli faktördür. Toprak pH’sının bitki gelişmesi üzerine olan en yaygın etkisi beslenme
  ile ilgilidir. Toprak pH değerleri bitki besin elementlerinin ayrışma olayları ile serbest hale geçmesini,
  çözünürlüklerini ve iyon tutucular tarfından tutularak depolanmasını etkiler. Organik maddedeki
  azotun parçalanması ve mineralizasyonu pH 6.0-8.0 düzeylerinde, fosforun elverişliliği pH 6.5-7.5
  arasında, potasyumun elverişliliği ise 8.5’den yüksek pH değerlerinde artmaktadır. İnorganik kükürtün
  alınabilirliği ise tüm pH düzeylerinde yüksektir.
  Molibden hariç tüm mikro (iz element) besin elementleri düşük pH düzeylerinde daha fazla alınabilir
  haldedir. Ancak bu durum belli bir pH düzeyine kadar devam eder. Örneğin pH 5.0’ın altında
  Bakır,Çinko ve Mangan’ın çözünebilirlik dereceleri tekrar azalabilmektedir.
  Besin Elementlerinin Birbirine Antagonistik Etkileri
  Besin elementleri arasındaki antagonizm, bir besin elementinin başka bir elementin alınabilirliği
  üzerine olumsuz etki yapması anlamına gelir. Toprakta çok yüksek miktarda bulunan bir elementin
  diğer besin elementlerinin bitkiye yarayışlılığını olumsuz yönde etkilediği pratikte çok rastlanan bir
  durumdur. Örneğin kireci yüksek topraklarda yetiştirilen, demir noksanlığına duyarlı bitkilerde
  kaçınılmaz olarak ortaya çıkan demir noksanlığı buna iyi bir örnek teşkil eder. Aynı şekilde kalsiyum
  fazlalığının neden olduğu potasyum ve magnezyum noksanlığı, fosfor fazlalığının neden olduğu çinko
  noksanlığı pratikte sık rastlanan antagonistik etkileşimlerdir.
  Toprağın Katyon Tutma Kapasitesinin Düşüklüğü
  Özellikle humusca fakir kumlu toprakların katyon değişim kapasiteleri oldukça düşüktür. Katyon
  tutma kapasitesi düşük topraklarda besin katyonları, toprakta iyi bir şekilde tutulmadıkları için
  kolayca yıkanabilir. Bu nedenle, katyon tutma kapasitesinin düşüklüğü besin elementlerinin alınabilir
  miktarlarının azalması sonucunu doğurur.
  Toprağın Fiziksel Özellikleri
  Toprağın fiziksel özellikleri besin maddelerinin alınabilirliğini sınırlandırarak beslenme bozukluğuna
  sebep olabilir. Örneğin toprağın sürekli aynı derinlikte işlenmesi sonucu oluşan ve adına pulluk tabanı
  denilen oldukça sert toprak katmanı, bitki köklerinin alt toprak katmanlarına ulaşmasını
  engellediğinden besin alımını azaltır. Aynı şekilde kötü toprak yapısı, bitki köklerinin geniş bir toprak
  kesimiyle temasta bulunmasını engellediğinden bitkinin topraktaki besin elementlerinden yeterince
  yararlanmasını önler.
  Biyolojik Faktörler
  Bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından alınmasını güçleştiren veya engelleyen, dolayısıyla
  bitkilerde beslenme bozukluğu görülmesine neden olan bir takım biyolojik faktörlerde vardır.
  Bunlardan en önemlisi bitkilerde hastalık yapan virüs, mantar ve bakteri gibi zararlı
  mikroorganizmalar ve bitki zararlılarının etkileridir.
  Bitkilerde besin elementi noksanlığına neden olan diğer biyolojik faktörler arasında, toprakta yaşayan
  diğer canlıların besin maddesi için bitkilerle rekabeti ve toprak solucanlarının yetersizliğide önemli
  sayılabilir.
  Besin elementi için bitkilerle rekabet eden toprak canlıları, daha çok, yabancı otlar ve
  mikroorganizmalardır. Bu canlıların toprakta bulunan besin elementlerini kendi ihtiyaçları için
  kullanmaları, kültür bitkileri için noksanlık yaratabilmektedir.
  İklim Faktörleri
  Besin elementlerinin alınabilirliğini etkileyen iklim faktörleri yağış, sıcaklık ve ışıklanmadır. Yeterli
  sulama imkanı olmayan bölgelerde yaşanan yağış yetersizliği nedeniyle toprakta su miktarı azalır.
  Toprakta su miktarının azalması ise besin elementlerinin çözünürlüğünü azalttığı için besin alımı
  azalır.
  Hava ve toprak sıcaklığının düşük olmasıda bitkilerde beslenme sorunları yaratır. Düşük sıcaklık
  bitkide fizyolojik prosesleri yavaşlattığından besin elementlerinin bitkiler tarafından alımı düşer.
  Bunun yanı sıra düşük toprak sıcaklığında gübrelerin çözünürlüğü de azalır.

  www.tarimtedarik.org

 • EKSELANS COPPER

  Genelde birçok ilacın içinde bakır bulunmasından dolayı bakır noksanlığı pek görülmez. Ancak tarıma yeni açılan topraklarda özellikle organik madde içeriği yüksek ise noksanlık görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok güçlü bağlamasıdır. Bazen diğer mikro elementlerin yüksek oranda olması da bakır noksanlığına sebep olmaktadır.

  Bakır klorofil oluşumu için gereklidir. Solunum için katalizördür, Karbondioksit alımını düzenler bu nedenlerle fotosentezde oldukça etkili bir elementtir. Bitki bünyesinde bakırın içeriği normalin altına düştüğünde bitkilerde generatif gelişim daha fazla etkilenir. Çiçeklerde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı, hiç oluşmama veya çiçek atma gözlemlenebilir. Aminoasitlerin ve enzimlerin oluşumunda azalma görülür.

  Bakır noksanlığı diğer mikro elementler gibi önce genç yapraklarda görülür. Çünkü bakır bitki bünyesinde hareketli değildir.

  Bakır’ın Bitkilerdeki Görevleri

  • Klorofil oluşumu için gereklidir. Karbon dioksit alımını düzenler, fotosentezde etkilidir.
  • Birçok enzimin yapısında bulunur. Protein üretimi için önemlidir.
  • Solunum için katalizördür.
  • Bitkide su hareketinin dengelenmesini sağlar.
  • Hücre duvarının oluşumunda görev alır.
  • Normal çiçek oluşumu ve tohum üretimi için gereklidir

  www.tarimtedarik.org

   

 • JETSOİL (20LT)

  Hümik asitlerin kullanılmasıyla, bakla ve literatürde geçen diğer bitkilerde fide gelişimi ve
  mineral alımı ile çeşitli stres faktörleri karşısındaki etki ve yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
  1– Hümik asit özellikle kök gelişimini sağlayarak bitki büyüme ve gelişimini olumlu olarak
  desteklemektedir. Hümik asidin yaratmış olduğu bu olumlu etki köklerde daha fazla
  ortaya çıktığından iyi bir köklendirici olarak işlev yapabilir.
  2– Hümik asit kök oluşumunu desteklediği gibi, kök hücrelerinin H-ATPaz enzim aktivitesini
  de uyararak bitkilerin besin ve su alımını arttırmaktadır. Hümik asit kullanımına paralel
  olarak ürün miktarı ve kalitesinde yükselme söz konusudur.
  3– Hümik asidin yapısında bulunan fonksiyonel grupların metallerle bağ yapabilme
  özelliğinden dolayı, bu molekül, kumlu topraklar gibi katyon değişim kapasitesi düşük
  olan topraklarda kullanılarak besin maddelerinin topraktan akıp gitmesi engellenebilir.
  Ayrıca besin maddelerini şelatlayarak kök çevresinde tutup bitki kullanımına her zaman
  hazır halde bulundurabilir.
  4– Üreticiler ürün kalitesini ve miktarını yükseltmek için aşırı miktarlarda kimyasal gübre
  kullanmaktadırlar. Toprağa uygulanan fazla gübre hem toprakların yapısını bozmakta hem
  de ekonomik açıdan büyük bir külfet getirmektedir. Hümik asidin şelatlama kabiliyetinden
  dolayı topraklarda meydana gelen besin elementlerinin kayıplarının önüne geçilerek bu
  sayede, uygulanan gübre miktarında bir azalma olacağı şüphesizdir. Böylece hümik asit
  kullanımı ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulabilir.
  5– Hümik asitler leonardit, taş kömürü, hayvan gübresi, kompost, toprak ve arıtma çamuru
  gibi doğal kaynaklardan elde edilebildiğinden ve ayrıca kimyasal maddeler
  içermediğinden organik tarımda kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Böylece hümik
  asit kullanımıyla bitki gelişimini desteklerken insan sağlığı da korunmuş olacaktır.

  6– Endüstriyel kirliliğe bağlı asit yağmurlarının olması ve çiftçilerin topraklarda ürün
  yetiştirmeleri sonucunda asitleşen topraklarda, alüminyum toksisitesi bitki gelişimini
  engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Bu toprakların tekrar tarıma
  kazandırılması için kireçleme veya fosfat ilavesi yapılmaktadır. Fakat bu uygulamalar
  oldukça pahalı olup ekonomik açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır. Hümik asit toksik
  Al+3 iyonlarıyla kuvvetlice bağlanarak Al toksisitesinin bitki gelişimine olan olumsuz
  etkilerini ortadan kaldırabilir.

  Sonuç olarak, son yıllarda yapılan birçok çalışma, hümik asidin çeşitli kültür formları ile
  doğal bitkilerin büyüme ve gelişmeleri yanında susuzluk, tuzluluk gibi stres faktörleri, toksik
  miktarlardaki elementlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu
  araştırmalar, uygun konsantrasyonlardaki hümik asitin, özellikle bahçecilik, ziraat ve tarımda
  kullanıldığında susuzluk ve tuzluluk gibi ürün verimliliğini azaltıcı stres faktörleriyle
  mücadele etmede ve belirli ölçülerde kirletilmiş topraklarda yetişen bazı bitkilerin toksik
  etkilerini indirgemede önemli bir destekleyici olabileceğini ortaya koymaktadır.

 • AMİNO ASİT

  Yapraktan kullanıma mahsus aminoasitlerin uygulanması, genel olarak bitkiler tarafından ve özellikle büyümenin kritik aşamalardaki gereksinimlerine dayanır. Bitkiler Stomalar yoluyla Aminoasitleri emer. Bu işlem çevre sıcaklığına orantılıdır. Aminoasitler, Protein Sentezi sürecinde temel bileşenlerdir. Yaklaşık 20 önemli Aminoasit, her bir işlemin sürecine katılır. Araştırmalar, Aminoasitlerin doğrudan veya dolaylı olarak bitkinin fizyolojik faaliyetlerini etkileyebileceğini kanıtladı. Protein Hidrolizatı(Proteinlerin parçalanmaya uğraması sonucunda oluşan aminoasitlere verilen addır) ve yaprak spreyi şeklinde yapraktan ve toprağa eklenerek bitki beslemede kullanılır, protein sentezi için hazır yapı taşları sağlar.  Toprağın mikrofilorasını iyileştirmekte, böylece besinlerin asimilasyonunu kolaylaştırmaktadır.

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır

  www.tarimtedarik.org

UZMAN
Bitki Besleme
Bitki Besleme
PROFESYONEL
HAZIR FİDELERİMİZ
HAZIR FİDELERİMİZ
SAĞLAM
TOHUMLAR

Tüm çeşit Tohumlar hizmetinizde

TOHUMLAR
GÜVENİLİR
GÜBRELER

Tüm çeşit gübreler hizmetinizde

GÜBRELER
kaliteli
12 AY FİDE ÜRETİM

Müşteri Memnuniyeti

12 AY FİDE ÜRETİM

12 Ay Fide Ve Tohum Satışı

 • 5 üzerinden 5.00 oy aldı

  BİBER FİDESİ (DOLMA)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • 5 üzerinden 5.00 oy aldı

  AŞILI FİDE (DOMATES)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • 5 üzerinden 5.00 oy aldı

  KARPUZ FİDESİ (ALA KARPUZ)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • 5 üzerinden 5.00 oy aldı

  FASULYE FİDESİ (UZUN FASULYE)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • 5 üzerinden 4.50 oy aldı

  MARUL FİDESİ (KIVIRCIK)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • BİBER FİDESİ (KIL BİBER)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • DOMATES FİDESİ (KARIŞIK TİPLER)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • MARUL FİDESİ (MOR KIRMIZI)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • ALABAŞ FİDESİ

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • ALTIN ÇİLEK FİDESİ

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

 • AMİNO ASİT

  Yapraktan kullanıma mahsus aminoasitlerin uygulanması, genel olarak bitkiler tarafından ve özellikle büyümenin kritik aşamalardaki gereksinimlerine dayanır. Bitkiler Stomalar yoluyla Aminoasitleri emer. Bu işlem çevre sıcaklığına orantılıdır. Aminoasitler, Protein Sentezi sürecinde temel bileşenlerdir. Yaklaşık 20 önemli Aminoasit, her bir işlemin sürecine katılır. Araştırmalar, Aminoasitlerin doğrudan veya dolaylı olarak bitkinin fizyolojik faaliyetlerini etkileyebileceğini kanıtladı. Protein Hidrolizatı(Proteinlerin parçalanmaya uğraması sonucunda oluşan aminoasitlere verilen addır) ve yaprak spreyi şeklinde yapraktan ve toprağa eklenerek bitki beslemede kullanılır, protein sentezi için hazır yapı taşları sağlar.  Toprağın mikrofilorasını iyileştirmekte, böylece besinlerin asimilasyonunu kolaylaştırmaktadır.

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır

  www.tarimtedarik.org

 • 5 üzerinden 5.00 oy aldı

  AŞILI FİDE (DOMATES)

  SİZLER İÇİN ….DAİMA GÜNCEL    DAİMA HAZIR

  İster sipariş ver…..İster satın al….

  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24 Teknik destek ve fide fiyatları hakkında arayabilirsiniz

  Tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır (whatsapp,messenger….v.s)

  Tarım her nerede yaşatılıyorsa ,her bir köşeye fide gönderimi yapılmaktadır

FİDELER

ÇOK SATANLAR

TÜRKİYE’NİN EN GÜVENİLİR FİDE SATIŞ MERKEZİ  12 Ay Fide Üretim

mail bildirim abone servisi TARIM TEDARİK

Haber bültenimize kaydolarak her şeyden haberdar olun